Вступна частина

 

Ми виховуємо учня не як носія знань,

а як людину, яка має жити в суспільстві

 і приносити йому користь.

В.О. Сухомлинський

Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

Та повірте, і для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї?

Від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей − великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ − неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.

ПК класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. В минулому 2013-2014 н. р. предметна комісія класних керівників особливу увагу приділяла темі морально-естетичного та патріотичного виховання. Кожен класний керівник так спланував свою роботу, щоб рівноцінно поєднувати виховні справи, зміст яких охоплює різні сфери життєдіяльності дитини; розвивати її природні потреби у спілкуванні, пізнанні, грі, творчості, соціальному визнанні: формувати її стійкий активно включений інтерес до позакласних справ, активного дозвілля, повагу до старших, забезпечити комфортний фізичний та емоційний стан.

У минулому навчальному році ПК класних керівників спрямовувала свою роботу на:

- розвиток естетичних смаків і уподобань школярів, залучення до прекрасного, до уміння сприймати і цінувати мистецтво;

- пропаганду здорового способу життя, залучення до занять спортом, фізкультурою, загартування організму;

- виховання поваги до державної символіки, законодавства України;

- виховання гармонійно та всебічно розвинутої особистості кожного школяра;

- надання допомоги батькам у сімейному вихованні, творчу співпрацю з батьківською громадськістю;

- вивчення і впровадження в практику педагогічної майстерності класного керівника з питань психолого-педагогічного спілкування з учнями різних категорій;

- впровадження в систему виховної роботи заходів по запобіганню насильства над дітьми, між дітьми, попередження травматизму.

Це відображено в темах шкільної предметної комісії.

У вересні було проведено вивчення психодіагностичного стану учнів та розроблено план роботи з ними. До роботи з цією категорією учнів були залучені класні керівники, шкільний психолог, батьки, адміністрація школи.

Класними керівниками згідно плану виховної роботи проводилися бесіди з окремими групами учнів стосовно шкідливості впливу тютюнових виробів на організм як активних так і пасивних курців. Згідно з річним планом роботи школи проводяться місячники формування здорового способу життя та правового виховання. До їх проведення залучено медпрацівників та працівників правоохоронних органів.

Протягом року постійно оновлювалася інформація в класних куточках.

Класні керівники брали участь в всіх загальношкільних заходах. Це День знань (класні керівники 5-11 класів), Свято квітів (класні керівники (5-11 класів), День партизанської слави (Лозовий П.О.), День працівників освіти (класні керівники 5-11 класів), Тиждень козацтва (Лозовий П. О., Топиха О. Г.), День української писемності та мови (Серпутько Л. В., Островська І.В.), День Дитини (Каплун Н. М., П’яткун А. М.), День Соборності України (Лозовий П. О) тощо.

До всіх свят, які проводилися в нашій, школі були випущені різноманітні газети, плакати, виготовлені вітальні листівки, новорічні іграшки.

Відповідно до перспективного плану роботи школи протягом 2014-2015 навчального року члени предметної комісії класних керівників 5-11 класів продовжують роботу над загальношкільною методичною проблемою: «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах школи життєзнавства».

Проблема, над якою працює шкільна предметна комісія класних керівників: «Робота класного керівника як основа формування ключових компетентностей школярів».

Ця тема вибрана не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти.

Базові принципи в сучасній освіті, які визначають основні напрями компетентнісного підходу до навчання та виховання:

·        вміння жити разом;

·        вміння вчитися;

·        вміння діяти;

·        вміння жити взагалі.

Тому завдання класного керівника – навчити жити. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично, що  фактично і є виконанням Закону України «Про Освіту», де говориться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками.

Основні напрямки роботи шкільної предметної комісії

класних керівників на 2014-2015 н. р.:

 - всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

- збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;

- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування у школярів бажання та вміння учитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практично та творчо використовувати набуті знання;

- формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво; оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії й оволодіння нею;

- виховання школяра як особистості моральної, відповідальної, людини культури з розвиненими естетичним, етичним ставленням до навколишнього світу та самої себе;

- сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.


Функції шкільної предметної комісії класних керівників:

- організовує колективне планування і аналіз життєдіяльності класних колективів;

- бере участь у реалізації програми підвищення професійного рівня педагогів з питань виховання та методики виховання;

- планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

- організовує вивчення та запровадження класними керівниками інноваційних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

- спрямовує роботу класних керівників на реалізацію творчого потенціалу та пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень;

- координує виховну діяльність класних колективів;

- організовує обмін позитивним педагогічним досвідом у досягненні виховних результатів;

- обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів;

- оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.


Список членів ПК класних керівників

 

ПІБ

Предмет, який викладає

Спеціальність  за дипломом

Стаж  роботи

Курси рік

Атестація

рік

Категорія,

звання

 

Купріянчук Л.А.

Географія,

економіка

Вчитель географії

27 р.

2013 р.

2013 р.

Вища, вчитель-методист

 

Кукса Л. В

Математика, інформатика

Вчитель математики і інформатики

8 р.

2013 р.

2014 р.

І категорія

П’яткун А. М

Біологія, ОБЖ,

Вчитель біології

19 р.

2011 р.

2012 р.

І категорія

Островська І. В.

Світова література,

укр. мова

Вчитель укр. мови та світової літератури

20 р.

2010 р.

2010 р.

вища

 

Каплун Н. М

Англійська мова

Вчитель

англійської мови

20 р.

2014 р.

2015 р.

вища

Погребна Ж. І.

Математика  та фізика

Вчитель математики, фізики

26 р.

2013 р.

2014 р.

вища

Серпутько Л. В.

Українська мова та література

Вчитель української мови та літератури

17 р.

2014 р.

2015 р.

вища

 

 

Всього  класних  керівників −  7;

Вчитель-методист                 −  1;

Вища кваліфікаційна категорія − 4;

Спеціалістів першої категорії     − 2.

 

Проблемні питання, над якими працюють класні  керівники

 

пп

 

Прізвище ім’я по батькові

класного керівника

 

 

Клас

 

 

Стаж

 

 

Категорія

 

 

Проблемні  питання,  над  якими

працюють класні  керівники, класоводи

1

Кукса Л. В.

5

8 р.

1 категорія

Формування національної свідомості школярів.

2.

Островська І. В.

6

20 р.

вища

Формування соціальної компетентності школярів у процесі розвитку творчих здібностей.

3.

П’яткун А. М.

7

19 р.

1 категорія

Виховання свідомої дисципліни та результативного навчання.

4.

Каплун Н. М.

8

20 р.

вища

Виховання учнів у сучасний період розвитку суспільства. Толерантна поведінка в освітньому та виховному просторі.

5.

Купріянчук Л. А.

9

28 р.

вища

Прищеплення та розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві .

6.

Серпутько Л. В.

10

17 р.

вища

Прищеплення учням культури поведінки та спілкування, навчання способам розв’язання конфліктів у колективі та суспільстві.

7.

Погребна Ж. І.

11

24 р.

вища

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

 

 

 

Тематика засідань предметної комісії

 класних керівників на 2014-2015 навчальний рік

 

ЗАСІДАННЯ  № 1

(ОРГАНІЗАЦІЙНЕ)

Вересень − 2014

 

№ пп

 

Основні питання

 

 

Відповідальні

 

1.

1. Підсумки виховної роботи  за 2013-2014 н. р.  та завдання  на  2014-2015 н. р. 

 

 

Каплун Н. М.

2.

Визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на 2014-2015 н. р.

2.1. Виховні проблеми та альтернативи їх рішення.

2.2. Охорона дитинства, безпеки життя та  здоров’я учнів, заходи з безпеки, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи.

2.3. Соціальний паспорт класу.

 

ЗВР

Голова ПК

Медична сестра

 

Класні керівники

 

3.

 

Огляд новинок методичної літератури, листів і рекомендацій МОН України, рішень РДА та департаменту освіти. 

 

 

Класні керівники

Педагог- організатор

Шкільний бібліотекар

4.

Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами.

Класні керівники

5-11 класів

5.

Обговорення кандидатури на конкурс  «Вчитель року» в номінації «Класний керівник».

Єдина виховна година «Україна − єдина країна».

 

Класні керівники

5-11 класів

 

 

ЗАСІДАННЯ  № 2

Листопад – 2014

ТЕМА – ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ВИСОКОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

 

№ пп

 

Основні питання

 

 

Відповідальні

 

1.

Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема.

Каплун Н. М.

 

2.

Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості (доповідь).

Серпутько Л. В

 

 

 

3.

 

Обмін досвідом між класними керівниками:

·        виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей;

·        системна робота з національного виховання;

·        виховання в контексті життєтворчості особистості;

·        шляхи формування національної свідомості;

·        виховання поваги до державних символів.

 

Купріянчук Л. А

 

 

 

 

4.

Єдина виховна година: «Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова».

Відкрита виховна година:

«Ми – нація єдина, твої ми діти, Україна!». Відвідування виховного заходу, обговорення, висновки та пропозиції.

Серпутько Л. В.

5-11 класів

Кукса Л. В

 

 

 

ЗАСІДАННЯ  № 3

Січень  − 2015

ТЕМА – ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 

№ пп

 

Основні питання

 

 

Відповідальні

 

1.

1. Формування в учнів потреби в здоровому способі життя в  системі  роботи класних  керівників. 

 

ЗВР

 

 

 

2.

 

Роль класного керівника у формуванні здорового способу життя учнів класу (з досвіду роботи класного керівника).

 

 

Островська І. В.

 

3.

Відкрита виховна година:

«Мудра книга природи». Відвідування виховного заходу, обговорення, висновки та пропозиції.

 

Островська І. В.

4.

Відкрита виховна година на тему: «Безпека нашого життя».

Погребна Ж. І.

 

 

ЗАСІДАННЯ  № 4

Квітень – 2015

 ТЕМА − ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

№ пп

 

Основні питання

 

 

Відповідальні

 

1.

 

 

Проектна діяльність як важливий аспект виховної роботи. 

 

Кукса Л. В.

2.

Учнівські проекти.

 

Класні керівники

(5-11 класи)

3.      

Портфоліо класів        

 

Класні керівники

(5-11 класи)

4.

Відкрита виховна година: «Моя гордість – Україна». 

Відвідування виховного заходу, обговорення , висновки та пропозиції.

 

Каплун Н. М.

Класні керівники

 

 

 

ЗАСІДАННЯ  № 5

 Травень – 2014

ТЕМА«СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ»

№ пп

 

Основні питання

 

 

Відповідальні

1.

 

1.  Підсумки роботи за рік.

1.1. Аналіз виховної діяльності.

1.2. Результати роботи ПК класних керівників.

1.3. Стан реалізації виховних проблем та проблемних питань, над вирішенням яких працюють класні керівники.

Голова ПК

ЗВР 

2.

 

 Система роботи класного керівника в сучасній школі.

Погребна Ж. І.

3.

Пошуки шляхів розвитку творчого потенціалу кожного класного керівника.

Голова ПК

4.

 

Літнє оздоровлення.

 

ЗВР

Голова ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Майстер-класи ПК класних керівників

   

 
Оголошення

 

Нагороди